අලුත්ම රැකියා පුරප්පාඩු ඔබගේ දුරකතනයටම SMS හරහා ගෙන්වා ගැනීමට පහත පරිදි අපගේ SMS සේවාව ක්‍රියාත්මක කර ගන්න

සිම්පත් වර්ගය සේවාව සදහා ලියාපදිංචි වන ආකාරය
DialogREG Dreamjob ලෙස සදහන් කර 77000 ට SMS පණිවිඩයක් එවන්න
HutchREG Dreamjob ලෙස සදහන් කර 77000 ට SMS පණිවිඩයක් එවන්න
AirtelREG Dreamjob ලෙස සදහන් කර 77000 ට SMS පණිවිඩයක් එවන්න
MobitelREG Dreamjob ලෙස සදහන් කර 77011 ට SMS පණිවිඩයක් එවන්න

(Dialog | Hutch | Airtel Rs.30 + Tax Monthly)

(Mobitel Rs.2 + Tax Daily)